Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

likwidacja barier w komunikowaniu się

 

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY: Jolanta Fiałkowska tel. 52 56 83 204

 

 1. Pobranie z PCPR odpowiedniego druku wniosku o dofinansowanie.
 2. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie.
 3. Uzyskanie (na druku pobranym z Centrum) zaświadczenia od lekarza specjalisty potwierdzającego indywidualną potrzebę zakupu komputera i/lub specjalistycznych programów edukacyjnych.

ZŁOŻENIE WNIOSKU W CENTRUM WRAZ Z ODPOWIEDNIMI ZAŁĄCZNIKAMI:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (orzeczenie o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)
 • zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wnioskodawcy oraz pozostałych osób prowadzących z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe (dochód nie może przekroczyć- 65% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym i 85% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej).
 • stosowne zaświadczenia o których mowa w „Szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych” przyjętych Zarządzeniem Starosty Świeckiego Nr 464/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku ze zm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu rozpoznania sprawy PCPR może żądać dodatkowych dokumentów (zaświadczeń).

Rozpatrzenie wniosku. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według kolejności wpływu kompletnych wniosków. Pozytywne rozpatrzenie wniosku następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Świeckiego uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok budżetowy, aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (w danym roku).

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie dofinansowania, katalog zawierający wykaz urządzeń, zasady rozpatrywania wniosków, udzielania dofinansowania oraz dokonywania rozliczeń znajduje się w „Szczegółowych zasadach i procedurach udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych” przyjętych Zarządzeniem Starosty Świeckiego Nr 464/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku z późn. zm.- do pobrania poniżej (PODSTAWA PRAWNA).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Złożenie wniosku w PCPR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się można złożyć w każdym czasie, jednakże dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskał dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.
 2. Wniosek, w sekretariacie Centrum zostaje wpisany do dziennika korespondencji.
 3. Rejestracja wniosku w dziale ds. rehabilitacji społecznej pod kolejnym numerem właściwego spisu spraw.
 4. W ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku PCPR informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Usunięcie uchybień (uzupełnienie brakującej dokumentacji) powinno zostać dokonane w terminie 30 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
 5. W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Centrum informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o terminie podpisania umowy cywilno-prawnej ze Starostą Świeckim, nie stawienie się w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z dofinansowania.
 7. Umowa cywilno-prawna szczegółowo określa warunki rozliczenia przyznanego dofinansowania.

* Przeciętne wynagrodzenie– oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.).
 3. Zarządzenie Starosty Świeckiego Nr 464/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowych zasad i procedur udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych. 

DRUK WNIOSKU: do pobrania
DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO
: do pobrania


Źródło: sekretariat
Data dodania: 2014-03-17 10:51:44

Inne artykuły